Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Chełmiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sesja.chelmiec.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Chełmiec

tel. 18 548 02 10

fax. 18 548 02 43

e-mail: gmina@chelmiec.pl

Adres korespondencyjny: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie www informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Chełmiec
 • Zamieszczone na stronie www informacje, w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji publicznej. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia, skany) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Urząd Gminy Chełmiec dokłada starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie www.

Ułatwienia na stronie

Strony www posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Chełmiec. 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Wesołowski 
e-mail: gwesolowski@chelmiec.pl 
Telefon: 18 548 02 57

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Chełmiec znajduje się przy ul. Papieskiej 2 i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.