Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad sesji o pkt.25
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
3. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
4. Przyjęcie protokołu z dnia 26 listopada 2018 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2018r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Chełmcu na rok 2019
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Chełmiec w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023"
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie udzielenia świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. dot. wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szklone i w domu" na lata 2019 - 2023, w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Nowy Sącz na zadania związane z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Marcinkowicach
Głosów za: 1      Głosów przeciw: 19      Wstrzymało się od głosu: 1
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 140 położonej w obrębie Wielopole
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmieniany Uchwały Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. Nr XLI/838/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec obejmującego część działki198 położonej w obrębie Librantowa
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec w części tekstowej dotyczącej działki nr 193/9 położonej w Librantowej
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniany Uchwały Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. Nr XLV/912/2018 w sprawie przystąpienia do opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Piątkowa w Gminie Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI w Gminie Chełmiec.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec.
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/154/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015 roku
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Zakończenie sesji
28. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy, które odbędą się przed sesją Rady Gminy

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Nagranie z sesji