Lp. Program Sesji
1. Otwarcie sesji stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie proponowanego porządku sesji
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
3. Przyjęcie protokołu Nr XX z sesji z dnia 10 listopada 2020r
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 1
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020 r
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec
Głosów za: 21      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Chełmiec - dyskusja i wnioski
7. Wniosek formalny radnego Jana Bieńka o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania
Głosów za: 10      Głosów przeciw: 9      Wstrzymało się od głosu: 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Głosów za: 0      Głosów przeciw: 18      Wstrzymało się od głosu: 3
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Chełmiec, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Nowy Sącz na zadania związane z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
12. Podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chełmiec do Programu "Wsparcia Seniora" na rok 2020.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
14. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XVI/315/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2020 roku.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Chełmiec
Głosów za: 16      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 4
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmiec
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021
Głosów za: 20      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Chełmcu na rok 2021
Głosów za: 19      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 483 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1095 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 889 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 55/29 położonej w obrębie Januszowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 238/14 położoną w obrębie Kunów
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1225/3 położonej w obrębie Świniarsko
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 104 położonej w obrębie Niskowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 769, 770, 771, 772 i 773 położonych w obrębie Niskowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 142/43 położonej w obrębie Rdziostów
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 474/3 położonej w obrębie Marcinkowice
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 429/2 położonej w obrębie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 264 położoną w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 31/2 położonej w obrębie Kunów
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 125/7, 125/5, 125/6 i 125/3 położone w obrębie Biczyce Górne
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 770/7 położoną w obrębie Piątkowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
36. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego część działek nr 298/8 i 298/7 położone w obrębie Librantowa
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 250/4 położoną w obrębie Krasne Potockie
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
38. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego działkę nr 1011/1 położoną w obrębie Paszyn
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 883 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmującego działki nr 455/8, 455/9, 456/8i 456/10 położone w obrębie Świniarsko
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
41. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 106 położonej w obrębie Wola Kurowska
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 1638/5 położonej w obrębie Paszyn
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
43. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec obejmującego część działki nr 13/10 położoną w obrębie Klimkówka
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
44. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XVIII/360/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
45. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XVIII/359/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 17      Głosów przeciw: 1      Wstrzymało się od głosu: 0
46. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę nr XVIII/363/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r wraz z odpowiedzią na skargę
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
47. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 września 2020 r Nr XIX/423/2020 zmieniającą uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XI/169/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec, obejmującej część działki nr 1017/19 położonej w obrębie Trzetrzewina
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
48. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Rady Gminy Chełmiec w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec IV" w Gminie Chełmiec
Głosów za: 18      Głosów przeciw: 0      Wstrzymało się od głosu: 0
49. Zakończenie sesji
50. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy
51. Informacja o posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy odnośnie projektu budżetu Gminy Chełmiec na rok 2021
52.

Głosy za

Głosy przeciw

Wstrzymali się od głosu

Uchwały Rady Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz

Interpelacje Radnych Gminy Chełmiec znajdują się na BIPie Urzędu Gminy

Zobacz